O nama

Županijska lučka uprava Vela Luka

Temeljem članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03) Županijska skupština Dubrovačko – neretvanske županije osnovala je Županijsku lučku upravu Vela Luka kao neprofitnu pravnu osobu radi upravljanja, gradnje i korištenja luke od županijskog i lokalnog značaja otvorene za javni promet, na području Općine Vela Luka. Odluka o osnivanju donesena je 19. travnja 2005. godine (SG DNŽ 5/05), a Županijska lučka uprava Vela Luka počela je sa radom 01. studenog 2005. godine.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03) u općim odredbama generalno definira morsku luku kao luku koju s morem neposredno povezuje kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahta i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, uskladištenje i drugo manipuliranje robom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu robe te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi.

Zakon definira luku otvorenu za javni promet kao morsku luku koju pod jednakim uvjetima može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta.

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet osnivaju se lučke uprave na nacionalnoj i regionalnoj-županijskoj razini. Lučke uprave upravljaju lukama otvorenim za javni promet kao produžena ruka države te medu ostalim odlučuju o javnom prikupljanju ponuda i davanju koncesija.

Lučko područje je područje morske luke koje obuhvaća jedan ili više morskih i kopnenih prostora (lučki bazen), a koji se koriste za obavljanje lučkih djelatnosti, te kojim upravlja lučka uprava odnosno koncesionar. Lučka uprava je dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi.

Lučko područje luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja obuhvaća područje namijenjeno za obavljanje linijskog pomorskog prometa, komunalni vez koji obuhvaća vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave, nautički vez za nautička plovila, ribarski vez i privezišta (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, NN 141/06).

Sukladno Zakonu morska luka je pomorsko dobro, a lučko područje morske luke obuhvaća jedan ili više morskih i kopnenih prostora koji se koriste za obavljanje lučkih djelatnosti. Pomorsko dobro može se protezati i na dio kopna koji je širi od lučkog područja, ako po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora. Granica pomorskog dobra na moru uvijek ce biti šira od granice lučkog područja – lučkog bazena luke, jer je granica pomorskog dobra na moru vanjska granica teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Gradnja, održavanje i modernizacija lučke infrastrukture i suprastrukture u lukama otvorenim za javni promet vrši se na osnovu desetogodišnjeg plana razvoja lučkog sustava Republike Hrvatske, a razrađuje se detaljno u godišnjem programu rada i razvoja luka. Desetogodišnji plan razvoja lučkog sustava donosi Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, dok godišnji program rada i razvoja luke donosi na prijedlog ravnatelja upravno vijeće lučke uprave.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka je Boris Žuvela.

Članovi Upravnog vijeća su: Predsjednik Joze Burmas (predstavnik osnivača), Ivan Žuvela (predstavnik osnivača), Ivan Bačić (predstavnik osnivača), Niki Žuvela (predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) i Jelena Barčot (predstavnik koncesionara)..